โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                               

                โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ  เป็นโรงเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  สังกัดสำนักการศึกษา 
เทศบาลนครเกาะสมุย
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
                โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
รหัสไปรษณีย์ 84140
โทรศัพท์ 077
423238    มีอาณาเขตที่ตั้งดังนี้
                                      ทิศเหนือ จดที่ดินเอกชน

                                      ทิศตะวันออก จดที่ดินเอกชน

                                      ทิศใต้ จดถนนสายเฟอร์รี่

                                      ทิศตะวันตก จดที่ดินวัด
                โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ ตั้งอยู่บริเวณวัดสระเกศ หมู่ที่ 1ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งขึ้น
เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2479  โดย  หมื่นศรีสหราษฎร์   และผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  1  ตำบลตลิ่งพัง   (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นตำบลตลิ่งงาม)
นายเสน  มีเดช   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5   ตำบลลิปะน้อย และนายนาม ศรีแก้ว  เป็นผู้ร่วมกับประชาชนบริเวณล้เคียงกันช่วยกันสะสมเงิน
แรงงาน    และวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว  1  หลัง   เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลลิปะน้อย 1
 (โรงเรียนลิปะน้อย)  เปิดสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  ต่อมาวันที่21 ตุลาคม 2480 ทางราชการอนุญาตให้เปิดเป็น
โรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลลิปะน้อย 2  (โรงเรียนวัดสระเกศในปัจจุบัน) 
                   ต่อมาเมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้นอาคารชั่วคราวหลังแรกเริ่มคับแคบในปี   พ.ศ.  2494   คณะครูร่วมมือกับพระมหาพิมล 
ฐานสุนทโร   เจ้าอาวาสวัดสระเกศ   และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงร่วมกันบริจาคเงิน  จำนวน  2,220   บาท  (สองพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนขนาด   2  ห้องเรียน  กว้าง  8  เมตร  ยาว  24  เมตร  ขึ้น 1  หลัง  (อาคาร 1)
               พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบพิเศษไม้ใต้ถุนสูงขนาด 2  ห้องเรียน  1  หลัง (อาคาร 2 )

                 พ.ศ. 2502  ได้รับงบประมาณ  160,000  บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1    ใต้ถุนสูง  4  ห้องเรียน  1  หลัง และประชาชนบริจาคสมทบต่อเติมชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียน (อาคาร 3)

                  พ.ศ. 2506  ได้รับงบประมาณ  10,000  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ  1  หลัง  (ชำรุดรื้อถอนแล้ว )
                  พ.ศ. 2516   คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงิน  17,000  บาท  สร้างโรงอาหารขนาด 4 x 26   เมตร  1  หลัง
                  พ.ศ. 2520  ได้รับงบประมาณ  50,000  บาท    สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1  หลัง  (ชำรุดใช้การไม่ได้)

                  พ.ศ. 2526  ได้รับเงินงบประมาณ  17,500  บาท สร้างส้วมแบบ  สปช.401/26 

ขนาด  3  ที่นั่ง  จำนวน 1  หลัง

                  พ.ศ. 2526  คณะครูผู้ปกครองบริจาคเงิน  15,000  บาท  สร้างสนามเด็กเล่น  1  สนาม

                  พ.ศ.  2530  ได้รับงบประมาณ  25,000  บาท สร้างถังซีเมนต์ ฝ.33 จำนวน   1  ชุด

                  พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  65,000  บาท สร้างสนามวอลเลย์บอล ขนาด 13 x  22 เมตร  จำนวน  1  สนาม

                  พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  25,000 บาทสร้างส้วมแบบ  สปช.601/26 ขนาด  2   ที่นั่ง

จำนวน  1 หลัง

                    พ.ศ.  2531  ได้รับงบประมาณ  200,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช.  202/26 จำนวน  1  หลัง

                    พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณ  100,000  บาท  ซ่อมอาคารหลังเก่า (อาคาร 1 ) 

ขนาด  2  ห้องเรียน

                  โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศได้เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา    ปี  2540  และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม  ดังนี้

                ปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนปัจจุบันใช้งบประมาณ  57,060  บาท  ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อทำห้องคอมพิวเตอร์ใช้งบประมาณ  44,968  บาท  ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อทำห้องปฏิบัติการทางภาษา    
ใช้งบประมาณ  44,666  บาท  จัดซื้ออุปกรณ์ห้องคอมพิวเตอร์  365,400  บาท  จัดซื้ออุปกรณ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา  285,000 บาท
                  พ.ศ. 2540  คณะครู  กรรมการโรงเรียนและประชาชนจัดงานโรงเรียนได้รับบริจาคเงิน และ
สิ่งของต่อเติมอาคาร  2  ชั้นล่าง ขนาด  5.5 x  15  เมตร   เพื่อใช้เป็นห้องสมุดโรงเรียน ค่าก่อสร้าง   
เป็นเงิน  100,000 บาท 

                ปีงบประมาณ  2541ได้รับงบประมาณ  15,000 บาท ทาสีน้ำมันรักษาเนื้อไม้อาคาร  2   ชั้นบน

            พ.ศ.  2543  นักธุรกิจและสนามบินบางกอกแอร์เวย์  ได้สร้างห้องน้ำแบบ สปช.204  จำนวน  8  ห้อง  ทาสีและปูกระเบื้องเรียบร้อยเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ  300,000  บาท ขณะเดียวกันได้ซ่อมห้องน้ำเก่า
และซ่อมหลังคาโรงอาหาร
               วันที่ 25  กรกฎาคม  2551  คณะบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  พัฒนาห้องสมุด เป็นเงินจำนวน  19,200  บาท  ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดสวนหย่อม   เป็นจำนวนเงิน 28,500  บาท 
จัดทำสนามเด็กเล่น  เป็นเงินจำนวน  36,500  บาท  พัฒนาโรงอาหาร เป็นจำนวนเงิน 146,385  บาท 
ทำทางเดินคอนกรีต  กว้าง  2  เมตร ยาว  100 เมตร เป็นเงินจำนวน  88,300  บาท   ทำราวบันไดเหล็ก 
เป็นเงินจำนวน  17,600  บาท 
                พ.ศ.  2552  โรงเรียนได้รับงบประมาณ จาก สพฐ. จำนวน 3,456,000  บาท ก่อสร้างอาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง บันได  2 ข้าง

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2552  โรงเรียนได้ถ่ายโอนโรงเรียนไปสังกัดเทศบาลเมืองเกาะสมุย 
                พ.ศ. 2562 ก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนได้รับงบประมาณ โดยเบิกจ่ายจากเงินรายได้ สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย