โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 
 
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา
                                     โรงเรียนดีใกล้บ้าน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน
            ปรัชญาของสถานศึกษา
                                       ปญฺญา  นรานํ  รตนํ   ปัญญาคือแสงสว่างแห่งชีวิต