โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

                - พันธกิจ

        1.  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้กับเด็กอย่างทั่วถึงและเสมอภาค ทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานละที่หลักสูตรกำหนด

        2.  ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานการศึกษา

        3.  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

        4.  ประสานความร่วมมือกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วม สนับสนุนกรจัดการศึกษา

 

 - เป้าหมาย

        1.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ

        2.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

        3.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

        4.  ชุมชนมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษา