โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
                 
                      เปิดทำการสอนหลักสูตรปฐมวัยศึกษา พุทธศักราช 2546    (อนุบาล 1 - อนุบาล 2) และ

            หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6)