โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
      โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ เปิดสอน  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนห้องเรียน  15  ห้อง  จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น  400 คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม จำนวนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่อห้อง
อ.1 2 19 24 43 22
อ.2 2 22 23 45 23
รวม 4 41 47 88 22
ป.1 2 32 21 53 27
ป.2 2 22 25 47 24
ป.3 2 31 34 65 33
ป.4 2 41 19 60 30
ป.5 2 23 24 47 24
ป.6 1 24 16 40 40
รวม 11 173 139 312 28
รวมทั้งสิ้น 15 214 186 400 27