โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสมยศ โชคสถาพร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสนชัย พรหมทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา