โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสนชัย พรหมทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ โชคสถาพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 11 มกราคม 2551 - 30 กันยายน 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ บุญสิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 มีนาคม 2543 - 30 กันยายน 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายยุธยา พัฒนเดช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2541 - 30 พศจิกายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนา ชัยสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 สิงหาคม 2540 - 7 มกราคม 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายวินัย นาคเพชรพูล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 18 ธันวาคม 2528 - 18 ธันวาคม 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย บุญเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 พฤษภาคม 2525 - 14 พศจิกายน 2528
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล นาคมณี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 มีนาคม 2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 มิถุนายน 2507
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิง เรืองศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 22 พฤษภาคม 2497
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต พันธุโกมล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 สิงหาคม 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูลย์ ศรีฟ้า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายทัศน์ แทนโชค
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 พฤษภาคม 2487
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิ้ม พูลผล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 กรกฎาคม 2486
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร คงเพชร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 ตุลาคม 2480