โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวสายทอง หุ้ยน้ำ
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวจิระภา ขวดทอง
ครูผู้ดูแลเด็กปฐมวัย

นางสาวจรัสโฉม ภู่ศิริวัฒน์
ผู้ช่วยครู