โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอารี สายช่วย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุฑารัตน์ จิตจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสิริวรรณ คงเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2