โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสิริวรรณ คงเพชร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางกาญจนี อินทร์น้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวจุฑารัตน์ จิตจง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1