โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นายนพดล จิตติศักดิ์
หัวหน้างานบริหารวิชาการ

นางศรัณยา ศรีฟ้า
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางกาญจนี อินทร์น้อย
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นายวุฒิชัย ทองบำรุง
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางสาวขวัญกมล เพชรรักษ์
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ

นางจิระภา ขวดทอง
ผู้ช่วยงานบริหารวิชาการ