โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นายเอกภพ แซ่สิม
ครู คศ.2
หัวหน้างานบริหารวิชาการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายนพดล จิตติศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางกาญจนี อินทร์น้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวขวัญกมล เพชรรักษ์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิระภา ขวดทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1