โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงบประมาณ

นางนราวดี เรืองสกุล
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ

นางสาวหรรษา สุพรรณอาสน์
ผู้ช่วยงานบริหารงบประมาณ

นางสาวมณีรัตน์ ชาอ่อน
ผู้ช่วยงานบริหารงบประมาณ