โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป

นางสาวสิริวรรณ คงเพชร
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสายทอง หุ้ยน้ำ
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวจุฑารัตน์ จิตตจง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวจิตราพร สายอรุณ
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นายนาวิน ปรุงเหล็ก
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นายณัฐวุฒิ ชูเชิด
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวจิราภา ขวดทอง
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสาวอัจฉรี สิรินทร์
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นายอนุชิต ริมประเสริฐ
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางสารา สุทธิช่วย
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป

นางเพ็ญศรี แสงยานอก
ผู้ช่วยงานบริหารทั่วไป