โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวหรรษา สุพรรณอาสน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนพดล จิตติศักดิ์
ครู คศ.2

นางสาวขวัญกมล เพชรรักษ์
ผู้ช่วยครู