โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเอกภพ แซ่สิม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัชชารีย์ ศุภอรรถสิทธิ์
ผู้ช่วยครูปฏิบัติการสอน