โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนราวดี เรื่องสกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายนพดล จิตติศักดิ์
ครู คศ.1