โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ ยืนนาน
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0813707127
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางวารี ศรีแสง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0887654729
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางจุรี สายช่วย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0850688897
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายธนัญชย์ เรืองพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิตราภร ศรีแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0817193463
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ บุญจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรศาสนา
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางเนาวรัตน์ บุญญานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0899730246
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายฉวาง ปานนะพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ โชคสถาพร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0862773970
อีเมล์ : -