โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ เมืองนิล
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนภัสรพี ผุดแจ่มใส
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนฤทัย มานะเมธากิจ
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรวดี เง่าพิทักษ์กุล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสรวรรณ จิตจง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิกร บุญทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพัตรา ชูทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสนั่น ธาตุทำเล
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนนทวัฒน์ โคตขวา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิ่นอนงค์ มีเดช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงญาณภัทร บุญเจริญชัยยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตา สิทธิคง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุขสันต์ ภู่ห้อย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายศุภกฤษ์ ชมพูนุช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจิราวดี เดชานุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕