โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรวิทย์ ทองภาพ
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรพิมล อินทรัตน์
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเพียว ภักดี
ตำแหน่ง : รองประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิชญา เล่าซี้
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพรรษา พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิรินีย์ เธียรโชติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐธิดา แก้วพิชัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจักรพงษ์ มากบุญ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ ใจดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุรพล นักลำพัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชลธิดา สิรินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พูลสวัสดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลิน มีเพียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๕
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพร ฮ่างเต็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุตาภัทร รู้แจ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ ๔